KONTAKT

☎ 212 243 932

☎ 212 243 933

 606 479 408

☎ 607 105 822

info@travel-one.cz

po - pá: 10:00 - 17:00

 

 

Samozřejmě jsme Vám i nadále k dispozici - aktuálně však  pouze na uvedených telefonických a emailových kontaktech a to vždy od pondělí do pátku 10 až 17 hod.

Děkujeme za Vaše pochopení.

 

 

ZÁJEZDY ČESKÝCH CK

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

ZASTOUPENÉ CK

AIRTOURS

             

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ

BOOKING.COM

  

            

             

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. Podmínky zpracování osobních údajů zákazníků

4.1 Zákazník bere na vědomí, že Travel One zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne Travel One v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a Travel One, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které Travel One shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a  kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

4.2 Pokud zákazník sdělí Travel One informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s Travel One výslovně souhlasí s tím, že Travel One bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 4, konkrétně k účelům podle článku 4.6(a) a 4.6(b).

4.3 Travel One při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb. a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

4.4. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Travel One své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a Travel One.

4.5. Travel One bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

4.6. Osobní údaje zákazníka bude Travel One zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) ochrana práv a právem chráněných zájmů Travel One, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Travel One na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; c) dodržení právní povinnosti Travel One stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Travel One uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Travel One.

4.7. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: a) k účelu podle článku 4.6(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Travel One; b) k účelu podle článku 4.6(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti Travel One soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; c) k účelu podle článku 4.6(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Travel One; a d) k účelu podle článku 4.6(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

4.8. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 4.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

4.9. Za účelem uvedeným v článku 4.6(a) bude Travel One v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) pojišťovna spolupracující s Travel One, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění; d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza; e) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal (např. pronájem aut, rezervace parkování apod.).

4.10. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým Travel One uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců Travel One, které zákazníkům poskytují delegátský servis, a obchodní zástupce a partnery Travel One.

4.11. Zákazník bere na vědomí, že Travel One může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

4.12. Při zpracování osobních údajů podle č. 4.9 a 4.10 bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. Travel One vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl. 4.9 těchto podmínek. Uzavřením smlouvy zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů.

4.13. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od Travel One přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@travel-one.cz.

4.14. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Travel One s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Travel One neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.15. Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Travel One, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku 4. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Travel One její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku 4.

Vytvářím objednávku...