KONTAKT

 Tel.: 212 243 932-3
      606 479 408

info@travel-one.cz
Petrská 2, Praha 1, 110 00

po - pá: 10:00 - 17:00

 

 

Aktuálně jsme Vám rádi k dispozici od pondělí do pátku 10 - 17 hod. na všech uvedených telefonických a emailových kontaktech.

V případě, že si přejete navštívit nás osobně, je s ohledem na aktuální situaci nezbytně nutné sjednat si schůzku předem na konkrétní termín. Děkujeme za Vaše pochopení.

ZÁJEZDY ČESKÝCH CK

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

ZASTOUPENÉ CK

AIRTOURS

             

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ

BOOKING.COM

  

            

             

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti Travel One s.r.o.

Ochrana a zpracování osobních údajů se ode dne 25. května 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Toto prohlášení obsahuje podrobnější informace související se zpracování Vašich osobních údajů při podnikatelské činnosti Travel One s.r.o.

Smyslem prohlášení je zejména informovat Vás, naše klienty, jaké osobní údaje o Vás při naší činnosti, v rámci nabízení, sjednávání, poskytování a správy služeb, zpracováváme, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak činíme, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí, osobních údajů našich klientů a informací o dalších fyzických osobách, u kterých zpracováváme osobní údaje, patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel. 

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Travel One s.r.o., se sídlem Průjezdná 630, 155 31 Praha 5 - Lipence, IČO: 02522217, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220495 (dále jen „Travel One“ nebo „správce“).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

S ohledem na činnost a správné fungování cestovní kanceláře se nevyhneme přijímání a zpracovávání osobních údajů našich klientů. Požadujeme od Vás jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k organizaci a průběhu zájezdu. Podle druhu zájezdu se rozsah údajů může lišit. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefonní spojení, rodné číslo, pohlaví, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu. 

3. Účely zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu pro jeden nebo více účelů. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

a) plnění smluvních a předsmluvních povinností, plnění zákonných povinností v souvislosti s poskytováním zájezdů. Údaje pro tyto účely poskytujete dobrovolně, bez jejich poskytnutí však nejsme schopni plnit uzavřenou smlouvu;

b) ochrana našich oprávněných zájmů (vyřizování Vašich stížností či námitek, atd.). Poskytnutí těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, údaje však potřebujeme zpracovávat pro řádné vyřízení stížnosti či námitky.

c) na základě Vašeho souhlasu, pro účel zasílání obchodních  a marketingových sdělení. Konkrétní účel  a doba zpracování osobních údajů za tímto konkrétním účelem budou výslovně uvedeny ve Vašem souhlasu.

 

4. Předávání osobních údajů třetím stranám

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou osobní údaje uvedené v bodě 2. v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům cestovní kanceláře zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, zastupujícím agenturám v destinaci, pojišťovně, autopůjčovnám.

Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, osobní údaje zákazníka poskytujeme v nezbytném rozsahu příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotely) či v jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti), a to pouze v případě, kdy je předání osobních údajů nezbytné pro splnění účelu smlouvy.
Osobní údaje jsou zpřístupněny také zaměstnancům správce. Naši zaměstnanci jsou za účelem zachování tajemství o Vašich osobních údajích smluvně vázáni k mlčenlivosti.

5. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem. Travel One podnikla potřebná technická a bezpečnostní opatření v zájmu ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

6. Doba zpracovávání údajů

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje po dobu trvání příslušné smlouvy a dále tři roky od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů zpracováváme pouze po dobu vyřizování Vašich stížností, námitek a jiných žádostí. 

Travel One je za účelem plnění svých zákonných povinností vyplývajících ze zákona o dani z přidané hodnoty, povinen po níže uvedenou dobu uchovávat daňové doklady, které jsme Vám vystavili v souvislosti s poskytováním našich služeb a produktů. Tyto doklady obsahují Vaše identifikační a kontaktní údaje, a údaje o smluvním vztahu. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období.

 

7. Práva při zpracování osobních údajů

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte mj. následující práva:

Právo na přístup – můžete Travel One požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
Právo na opravu – můžete Travel One požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na výmaz – můžete Travel One požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 • Odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo proti zpracování Vašich osobních údajů pro účelymarketingu.

 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu České republiky nebo Evropské unie, které se na nás vztahuje.


  Právo na omezení zpracování – můžete Travel One požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.

 • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.

 • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.


  Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat Vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a které byly poskytnuty Travel One, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom Vám v tom bránili s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat.

  Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Travel One pro účely marketingu.

  Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

   

  8. Dotazy a námitky ohledně zpracování osobních údajů můžete adresovat na e-mailovou adresu: info@travel-one.cz.

  9. Automatizované zpracování a profilování

   

  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k automatizovanému profilování.

   

Vytvářím objednávku...